nl gb
Een idee aanbieden

Als een vernieuwend idee aangeboden wordt bij Inno2gether zal als eerste een geheimhoudingsverklaring met de inbrenger van het idee getekend worden. Daarna wordt samen met de inbrenger het idee besproken en zal Inno2gether beoordelen of het idee inderdaad vernieuwend en levensvatbaar is.

Als Inno2gether in het idee geloofd zal zij dit ook onderstrepen door de no cure / no pay methode toe te passen voor de implementatie van het product. Dit beteken dat de inbrenger van het idee alleen een commitment fee betaald aan Inno2gether (tussen de € 2.500,- en € 5.000,- excl. btw), om aan te geven dat de inbrenger ook serieus is in het op de markt willen brengen van het idee. Daarna zullen alleen de kosten van derden doorberekend worden aan de inbrenger van het idee (nadat hiervoor vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven). Inno2gether zal, na implementatie, een reëel percentage van de omzet van het idee krijgen. Dit zal ook vooraf met de inbrenger besproken worden.

innovatie_management_nl.png

Als het idee haalbaar blijkt te zijn zal Inno2gether het idee direct vast laten leggen bij het Nederlandsch Octrooi Bureau en hen de mogelijkheden en noodzaak voor octrooi laten uitzoeken. Daarna zullen eventueel voor de implementatie benodigde partijen (bedrijven, universiteiten etc.) worden gezocht. Het idee zal pas met andere partijen worden besproken na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door de inbrenger, de gekozen partij en Inno2gether.

Nadat alle benodigde partijen bekend zijn zal er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, na rapportage door Inno2gether zal er een go / no-go moment plaatsvinden met alle betrokken partijen. Als partijen zich op dat moment terugtrekken is eerder al juridisch vastgelegd dat zij het idee op geen enkele manier verder mogen uitwerken of met andere partijen mogen bespreken.

Als naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie een go wordt gegeven zal met de betrokken partijen het proces voor implementatie worden vastgelegd en zullen afspraken tussen de partijen juridisch worden vastgelegd. Op deze manier is vooraf bekend wat de output van de implementatie zal zijn, wie het intellectueel eigendom van het idee verkrijgen, hoe de opbrengsten verdeeld zullen worden en wat de samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen gedurende het implementatieproces en na het in de markt brengen van het idee zullen zijn.

Als alle partijen zich kunnen vinden in het vastgelegde proces en de gemaakte afspraken zullen deze door alle betrokken partijen juridisch bindend worden ondertekend. Daarna zal een projectplan worden opgesteld. Inno2gether is verantwoordelijk voor het projectmanagement en zal het projectplan onafhankelijk bewaken op proces, afspraken, kosten, voortgang en kwaliteit.