nl gb
Vraag naar een vernieuwende oplossing

Als uw bedrijf een vernieuwende oplossing nodig heeft voor bijvoorbeeld de verbetering van de concurrentiepositie of het financiële rendement van een product, dienst of proces ,zal Inno2gether samen met u opzoek gaan naar een passende oplossing. Omdat de vraag naar een vernieuwende oplossing voortkomt uit strategisch inzicht die vóór de implementatie niet bekend mag worden bij uw concurrenten, zal Inno2gether ten alle tijden een geheimhoudingsverklaring met uw bedrijf ondertekenen.

Als de gevraagde oplossing reëel is zal deze door Inno2gether in hun netwerk worden uitgezet, en/of zal de database van al aangeboden ideeën gecheckt worden. Hierbij zal de gevraagde oplossing zodanig worden omschreven dat deze niet herleidbaar is naar uw bedrijf en de strategische belangen van uw bedrijf.

Mochten er één of meerdere passende innovaties gevonden zijn voor uw verzoek dan, zullen alle betrokken partijen een geheimhoudingsverklaring met elkaar tekenen. Hierna zal het idee of ideëen die het dichtst bij de gevraagde oplossing komen met u besproken worden.

Als een ingebracht idee haalbaar blijkt te zijn zal Inno2gether het idee direct vast laten leggen bij het Nederlandsch Octrooi Bureau en hen de mogelijkheden en noodzaakheden voor octrooi laten uitzoeken. Daarna zullen eventueel voor de implementatie benodigde partijen (bedrijven, universiteiten etc.) worden gezocht. Het idee zal pas met andere partijen worden besproken na ondertekeningvan een geheimhoudingsverklaring door de inbrenger, de gekozen partij en Inno2gether.

Nadat alle benodigde partijen bekend zijn zal er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, na rapportage door Inno2gether zal er een go / no-go momentplaatsvinden met alle betrokken partijen. Als partijen zich op dat moment terugtrekken is eerder al juridisch vastgelegd dat zij het idee op geen enkele manier verder mogen uitwerken of met andere partijen mogen bespreken.

Als naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie een go wordt gegeven, zal met de betrokken partijen het proces voor implementatie worden vastgelegd en zullen aanvullende afspraken tussen de partijen juridisch worden vastgelegd. Op deze manier is vooraf bekend wat de output van de implementatie zal zijn, wie het intellectueel eigendom van het idee verkrijgen, hoe de opbrengsten verdeeld zullen worden en wat de samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen gedurende het implementatie proces en na het in de markt brengen van het idee zullen zijn.

Als alle partijen zich kunnen vinden in het vastgelegde proces en de gemaakte afspraken, zullen deze door alle betrokken partijen juridisch bindend worden ondertekend. Daarna zal een projectplan worden opgesteld. Inno2gether is verantwoordelijk voor het projectmanagement en zal het projectplan onafhankelijk bewaken op proces, afspraken, kosten, voortgang en kwaliteit en regelmatig een rapportage verstrekken aan alle partijen.

Ook na implementatie zal Inno2gether betrokken blijven om er voor te zorgen dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen door alle partijen.